Profesorii Noștri

Constantin Lascu

Skipper

Curs practic de manevra
navei cu vele si motor.
Simulator radio.

Conf. Dr. Vasile Ostaciuc

Skipper

Cursuri teoretice C+D

Sebastian Dijmarescu

Skipper

Curs practic de manevra navei cu vele

Calin Rotarus

Skipper

Curs practic de manevra navei cu vele

Roșu Mugurel

Skipper

Curs practic de manevra navei cu vele si motor